DARMOWA DOSTAWA W POLSCE

Szukaj

Regulamin

§1 Definicje

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Aleksandra Aranowska, ul. Krzyżówki 28B, lok. 18, 03-193 Warszawa, e-mail: hello@organicelements.store

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Danych osobowych Klienta, prawa Klienta i obowiązki Administratora Danych Osobowych, która znajduje się pod adresem: http://organicelements.store/strona/polityka_prywatnosci 

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014. roku.

Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczenia Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej http://organicelements.store/, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.organicelements.store na rzecz Klientów.

Rejestracja to procedura utworzenia Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: http://organicelements.store/.

Sprzedawca to Aleksandra Aranowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Aranowska, ul. Krzyżówki 28B, lok. 18, 03-193 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7962801847 oraz REGON 383914826, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL: http://organicelements.store/strona/regulamin

2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

7. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

8. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

9. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na zaznaczeniu pola „Załóż konto” oraz zdefiniowanie hasła, służącego do logowania w Koncie Klienta.

10. Przed wysłaniem formularza zamówień z wybraną opcją rejestracji Konta Klienta, poprzez zaznaczenie właściwego pola potwierdzenia, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

11. Wysłanie formularza polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu usługi, zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.

12. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta.

13. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu (adresu e-mail) i hasła.

14. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

§3 Warunki korzystania i rejestracja konta w serwisie

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

3. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na zaznaczeniu pola „Załóż konto” oraz zdefiniowanie hasła, służącego do logowania w Koncie Klienta.

4. Przed wysłaniem formularza zamówień z wybraną opcją rejestracji Konta Klienta, poprzez zaznaczenie właściwego pola potwierdzenia, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Wysłanie formularza polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu usługi, zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.

6. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta.

7. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu (adresu e-mail) i hasła.

8. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

§4 Usługi bezpłatne świadczone w ramach sklepu

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:

1.1. udostępnienie formularza kontaktowego,

1.2. udostępnienie formularza zamówień,

1.3. udostępnienie wyszukiwarki Produktów,

1.4. prowadzenie Konta Klienta,

1.5. newsletter.

2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu złożenia oferty Sprzedawcy.

4. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Produktów zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Sklepu, w celu wyszukania Produktów przy wykorzystaniu słów kluczowych.

5. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili jego Rejestracji. Przedmiot Usługi stanowi udostępnienie panelu, służącego do zarządzania zamówieniami Klienta.

6. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas oznaczony w chwili wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia jej zawarcia, pod adres poczty elektronicznej Klienta i zostaje rozwiązana w chwili złożenia żądania wypisanie się z subskrypcji przez Klienta. Aby zrezygnować z Usługi, należy wypisać się z subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości Newsletter. Przedmiot Usługi stanowi wysyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§5 Zawarcie Umowy i realizacja

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, może wybrać sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:

3.1. „Kontynuuj jako gość”.

3.2. „Załóż konto”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu składa zamówienie.

3.3. „Zaloguj się” przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient loguje się do posiadanego Konta Klienta i przy jego użyciu składa zamówienie.

4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

4.1. dodanie do Koszyka Produktu; 

4.2. wybór rodzaju dostawy;

4.3. wybór rodzaju płatności;

4.4. wybór adresu Dostarczenia;

4.5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

10.1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

10.2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

10.3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

13. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, a przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§6 Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

5. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 14 Dni Roboczych.

6. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

7. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.

8. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

9. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

11. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§7Oferowane metody płatności oraz dostawy

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT oraz koszt Dostarczenia, natomiast nie zawierają kosztu wybranej formy płatności.

2. Koszty transakcji ponosi Klient.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  4.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  4.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu  w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.pl,

  4.3. Płatności odroczone PayPo za pośrednictwem serwisu PayPo.pl (GTR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rostafińskich 4 (02-593 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 502.000 złotych, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126, adres strony internetowej: https://paypo.pl/).

   5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej PayPo, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki GTR Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

   6. Dowód zakupu z tytułu Usługi Sprzedaży zostają przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Dowodu zakupu w formie elektronicznej.

   7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

    7.1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

    7.2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

    8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

    9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

    10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

    11. Klient może skorzystać z następujących metod Dostarczenia zamówionego Produktu:

     11.1.Przesyłka kurierska UPS Carbon Neutral w ramach zasięgu operacyjnego UPS Polska Sp. z o. o. Czas dostawy na terenie Polski to około 24h do 72h. Czas dostawy na terenie Unii Europejskiej to około 5 dni roboczych. Czas dostawy na terenie pozostałych krajów (w ramach zasięgu operacyjnego UPS Polska Sp. Z o. o.) to około 30 dni.

     11.2. Odbiór osobisty w punkcie odbioru UPS Access Point po samodzielnym wybraniu punktu odbioru i pod warunkiem wskazania jego w komentarzu do zamówienia.

     12. Zamówienie jest wysyłane bez żadnych wad. Klient ma obowiązek sprawdzić paczkę przy odbiorze. Należy zgłosić ewentualne wady i/lub uszkodzenia w ciągu 24h od otrzymania paczki Sprzedawcy na adres e-mail: hello@organicelements.store lub używając formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu.

     §8 Reklamacje

     1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Studio 761 sp. z o.o. ul. Aleja Niepodległości 761, 81-838 Sopot. Przesyłka ta jest realizowana na Państwa koszt, który w przypadku zasadności reklamacji zostanie Państwu zwrócony.

     2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

     3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

     4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

     5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług.

     6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

     7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

     8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

     9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

     10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

     11. Obniżona cena o której stanowi pkt 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

     12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

     12.1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

     12.2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

     12.3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

     12.4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

     §9 Odstąpienie od Umowy

     1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

     2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Konsument lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

     3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

     4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

     5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

     6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

     7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

     8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

     9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

     10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

     11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

     12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia m. in. w odniesieniu do Umowy:

     13.1. w której przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     13.2. w której przedmiotem Umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

     §10 Grawancja

     1. Na zakupione Produkty Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji od momentu wydania Produktu Klientowi.

     2. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Produkt jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

     3. Gwarancji nie podlegają:

      3.1. naturalne zużycie się materiałów,

      3.2. uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania, np. porwanie, otarcie,

      3.3. uszkodzenia powstałe wskutek braku lub niewłaściwej konserwacji, np. pranie w nieodpowiedniej temperaturze, czyszczenie przy użyciu niedozwolonych środków czystości itp.,

      3.4. zabrudzenia i odbarwienia,

      3.5. suwak.

      4. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji ograniczona jest do wysokości wartości zakupionego przez Klienta Produktu.

      5. W celu rozpatrzenia gwarancji przez Sprzedawcę Klient zgłosi uszkodzenie/wadę w drodze przesłania wiadomości e-mail na adres: hello@organicelements.store. Zgłoszenie powinno zawierać opis problemu oraz zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

      6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poda adres na jaki należy przesłać Produkt.

      7. Koszt przesyłki Produktu na adres wskazany przez Sprzedawcę ponosi Klient.

      8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu od Klienta w drodze przesłania wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny.

      9. W ramach udzielonej Klientowi gwarancji Sprzedawca dokonuje wymiany lub naprawy uszkodzonych lub wadliwych Produktów. Czas wymiany/naprawy gwarancyjnej następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 14 Dni Roboczych. Czas wymiany/naprawy może ulec zmianie w przypadku braku dostępnych materiałów lub dodatków, o czym każdorazowo Sprzedawca informuje Klienta.

      10. Gwarancja jest oferowana dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.

       §11 Przetwarzanie danych oraz ich bezpieczeństwo

       1. Administratorem Danych Osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie Danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu: https://organicelements.store/polityka_prywatnosci

       2. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

       3. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

       4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu, w celu i zakresie o którym informuje przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.

       5. Osobom, których dane zostały zebrane przez Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies oraz przekazane w sposób czytelny i komunikatywny przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.

       6. Prawa o których stanowi punkt powyższy, to w zależności od podstaw przetwarzania danych: prawa dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

       7. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na ich przetwarzanie, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

       8. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

       9. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

       §12 Postanowienia uzupełniające

       1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

       2. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

       3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

       4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

       5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.

       6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu, a nadto w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, za:

       6.1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sklep świadczy Usługi,

       6.2. utracone korzyści.

       §13 Postanowienia końcowe

       1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części „Definicje”.

       2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

       3. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

       4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

       5. Regulamin wchodzi w życie w dacie jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

       6. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

       7. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.

       8. Sprzedawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzemienia.

       9. Sprzedawca wysyła informację o zmianie Regulaminu pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku związania stron Umową zawartą na czas nieoznaczony.

       Aktualna wersja: 1.1 (Warszawa, dnia 29.03.2020)


       ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ REKLAMACYJNY

       Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
       Adres Klienta:
       Nr telefonu Klienta:

       Adres e-mail Klienta:

       Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

       (prosimy wskazać właściwe)

       adres pocztowy, adres e-mail.

       Reklamacja dotyczy:

       (prosimy wskazać/opisać właściwe)

       Umowy Sprzedaży z dnia:

       Produktu:

       Umowy o świadczenie innej Usługi:

       inne:

       Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

       Opis problemu:

       Żądanie reklamacji:

       (prosimy wskazać właściwe żądanie)

       usunięcie wady Produktu lub Usługi wymiana Produktu na wolny od wad obniżenie ceny Produktu odstąpienie od Umowy

       Klient przyjmuje do wiadomości, że:

       Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę oraz do Studio 761 sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000753766 REGON: 38161021700000), w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili.

       Aktualna wersja: 1.2 (Warszawa, dnia 24.08.2020)

          Koszyk

          Twój koszyk jest pusty.

          Dokonaj swoich pierwszych zakupów